Επιλέξτε Γλώσσα:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

15.01.2018
Ενεργά στο πλευρό των μικρών ασθενών

Ο κ. Βασιλειάδης, πρόεδρος των εταιρειών Antipollution Α.Ν.Ε. και GREEN Α.Ε., βρέθηκε στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη…

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας

Η «ANTIPOLLUTION ΑΝΕ» παρέχει υπηρεσίες συλλογής – μεταφοράς μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες και μονάδες διαλογής, διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, ευκολιών υποδοχής, αντιρρύπανσης και καθαρισμού θαλάσσιων και χερσαίων χώρων. Η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας – Ασφάλειας της Εταιρείας καθορίζεται από τη Διοίκηση, η οποία δεσμεύεται για την εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και την υλοποίηση από ολόκληρο το προσωπικό των ακόλουθων κατευθυντήριων οδηγιών:

 • Απόλυτη συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και με άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης, κατά τη λειτουργία της Εταιρείας
 • Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων διαχείρισης στερεών αποβλήτων με:
  1. άξονα την αυστηρή τήρηση των συμφωνηθέντων με τον πελάτη όρων.
  2. αποκλειστική συνεργασία με αξιολογημένους και εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες
  3. αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού.
  4. ενθάρρυνση κλίματος άψογης συνεργασίας.
 • Πρόληψη της ρύπανσης, ώστε να μην υποβαθμίζεται το περιβάλλον με:
  1. επικύρωση της Εθελοντικής Διακήρυξης «Να σώσουμε τις θάλασσες» της HELMEPA, της οποίας η Εταιρεία είναι ενεργό μέλος, συμβάλλοντας στην εξάλειψη της θαλάσσιας ρύπανσης.
  2. υποστήριξη του στόχου για «Ασφαλή πλοία και καθαρές θάλασσες» του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού – ΙΜΟ.
  3. αποφυγή των επιπτώσεων στο περιβάλλον
  4. ελαχιστοποίηση, ορθή διαχείριση των αποβλήτων και αξιοποίηση / ανακύκλωσή τους, όπου αυτό είναι εφικτό
  5. προστασία των εργαζομένων
  6. αποδοτική χρήση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού)
  7. προώθηση των οικολογικών προμηθειών
  8. χρήση κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού
  9. καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού.
 • Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς και την αποφυγή ατυχήματος με πρωταρχικό μέλημα την:
  1. υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, όπως εκφράζεται από το σύνθημα “Safety First”
  2. ασφάλεια των εγκαταστάσεων
  3. παροχή αναγκαίων προστατευτικών μέσων.
 • Επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη και κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής.
 • Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων με τη:
  1. χρήση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού.
  2. συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
 • Αντιμετώπιση των απειλών και αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική επιχειρηματικά, ασφαλή για τους εργαζομένους και φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της
 • Λήψη δράσεων και μέτρων για την πρόληψη της εμφάνισης μη συμμορφώσεων
 • Συνεχή έλεγχο εφαρμογής όλων των διεργασιών για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της εταιρικής της λειτουργίας και των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η εταιρεία έχει προσδιορίσει τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που σχετίζονται με τον σκοπό και την στρατηγική της, κατανοεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και Υποστηρίζει, κοινοποιεί τους στόχους στο προσωπικό και προάγει τη συμμετοχή των εργαζομένων στα θέματα του Συστήματος Διαχείρισης.

Συνεχής επιδίωξη και δέσμευση της Εταιρείας είναι η πρόληψη της ρύπανσης. Η Εταιρεία θέτει προς επίτευξη επιμέρους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Οι σκοποί και στόχοι αυτοί αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα τους και αναθεωρούνται εφόσον απαιτείται. Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της ANTIPOLLUTION ΑΝΕ.

© 2014 · AntiPollution · All rights reserved
creation by